Algemene voorwaarden

Artikel I. Definities en termen

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: ZZIIN handelsnaam van Wizzconcept B.V.

Opdrachtgever: Cliënten die door medewerker/ster van ZZIIN getraind worden.

Opdracht: EMS groepstraining (met systeem visionbody/Easy Motion Skin) op afspraak

Locatie Wizzconcept BV.: Gansoyen 39 4267EX Drongelen 06-47386731

Artikel II. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen ZZIIN. en cliënt, respectievelijk hun rechtsopvolger.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. ZZIIN . biedt gelegenheid tot training bij Flik Flak sportvereniging, Marathonloop 7 te Den Bosch

Artikel III. Ter beschikking stelling van persoonlijke informatie

Opdrachtgever verstrekt ZZIIN. alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de training.

Artikel IV. Uitvoering van de opdracht

 1. ZZIIN
 2. ZZIIN voert de training uit in het kader van client, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 3. .ZZIIN is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat er is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel V. Wijzigen en annuleren afspraken

 1. Cliënt maakt een behandelafspraak met ZZIIN via de Virtuagym boekingsapp, mailadres of telefoon. ZZIIN behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
 2. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de behandeling in rekening gebracht.

Artikel VI. Prijzen

De prijzen van ZZIIN. zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel VII. Betaling

Betaling geschiedt via pin of Ideal.

Artikel VIII. Aansprakelijkheid

ZZIIN. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ZZIIN is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. ZZIIN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van EMS-training. ZZIIN is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen.

Artikel IX. Persoonsgegevens en wet op de privacy

De cliënt voorziet ZZIIN vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ZZIIN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de trainingen. ZZIIN neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem.

ZZIIN behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ZZIIN zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel X. Regels ZZIIN

 1. Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van ZZIIN,
 2. De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van ZZIIN. Bij constatering hiervan zal ZZIIN de cliënt verzoeken het pand te verlaten.
 3. Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur van ZZIIN op andere wijze te gebruiken dan waarvoor zvoge ontworpen zijn.
 4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij ZZIIN komt, mag ZZIIN de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele prijs berekenen.
 5. Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van ZZIIN op te volgen.

Artikel XI. Verkochte producten

Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel XII. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ZZIIN zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ZZIIN opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ZZIIN niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel ZZIIN als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel XIII. Klachtenregeling

Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of via e-mail gemeld worden aan ZZIIN moet de betreffende cliënt binnen 3 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal ZZIIN de training opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien ZZIIN en betreffende cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil elders voorleggen.

Artikel XIV. Rechtskeuze

Tussen ZZIIN en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.